Mr Rajan Padukone

Group President, (MEMG)

Prof G K Prabhu

President, Manipal University Jaipur

Prof N N Sharma

Pro President , Manipal University Jaipur

Prof (Dr) H Ravishankar Kamath

Registrar, Manipal University Jaipur